VASTGOED VOOR

ICONEN


MEER WETEN? NEEM GERUST CONTACT OP MET:

Peter Krop

Directeur

image
image

© Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed, 2018

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Dura Vermeer geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.